آموزش رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

فصل PDF PowerPoint
فصل ۱ : پیش درآمدی بر رفتار سازمانی
دانلود خلاصه PDF دانلود فایل PowerPoint
فصل ۲ : رفتار سازمانی در سطح جهانی
فصل ۳ : مبانی رفتار فرد
دانلود خلاصه PDF دانلود فایل PowerPoint
فصل ۴ : انگیزش دانلود خلاصه PDF دانلود فایل PowerPoint
فصل ۵ : انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد
دانلود خلاصه PDF دانلود فایل PowerPoint