آموزش رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

فصل PDF PowerPoint
فصل 1 : پیش درآمدی بر رفتار سازمانی
دانلود خلاصه PDF دانلود فایل PowerPoint
فصل 2 : رفتار سازمانی در سطح جهانی
فصل 3 : مبانی رفتار فرد
دانلود خلاصه PDF دانلود فایل PowerPoint
فصل 4 : انگیزش دانلود خلاصه PDF دانلود فایل PowerPoint
فصل 5 : انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد
دانلود خلاصه PDF دانلود فایل PowerPoint