آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس در یک سال گذشته با تکیه بر توان نیروهای خود تاسیس گردید. بخشی از تجهیزات آزمون های موجود در داخل شرکت و بر اساس استاندارد های بین المللی ساخته شده است و ما بقی تجهیزات نیز با تحقیقات جامع توسط تیم مهندسی شرکت، شناسایی و خریداری گردیده […]