بروزرسانی: 17-06-97

277 انتقال داده های رهام داتک خدمات فنی و مهندسی پیمانکاری دانلود 1
273 شرکت مخابرات ایران تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل IMS دانلود 8
272 شرکت مخابرات ایران تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل مدیا گیت وی دانلود 20
271 داده گستر عصر نوین تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 1000
270 داده گستر عصر نوین تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 400
269 شرکت مخابرات ایران تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل سافت سوئیچ دانلود 20
268 شرکت مخابرات ایران تجهیزاحلما گستر خاورمیانهت شبکه سوئیچ ثابت و موبایل NGN دانلود 10
267 شرکت مخابرات ایران سایر سایر موارد دانلود 1
266 شرکت مخابرات ایران تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیومایکروویو دانلود 900
265 شرکت مخابرات ایران تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) WDM دانلود 400
264 شرکت مخابرات ایران تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) WDM دانلود 5
263 فناپ تلکام تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پچ پنل دانلود 1
262 فناپ تلکام تجهیزات شبکه تغذیه نیرو رکتیفایر دانلود 2
261 فناپ تلکام تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیومایکروویو دانلود 1
260 فناپ تلکام تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل کواکسیال دانلود 1
259 فناپ تلکام تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل سوئیچ شبکه دانلود 1
258 فناپ تلکام تجهیزات شبکه تغذیه نیرو UPS دانلود 1
257 فناپ تلکام تجهیزات دیتا وشبکه های کامپیوتری مودم ADSL دانلود 21000
256 فناپ تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل فیبر نوری دانلود 100
255 فناپ تلکام دکل راک ODFو OCDF دانلود 122
254 داده پردازی رسپینا تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 50
253 داده پردازی رسپینا تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 50
252 داده پردازی رسپینا تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 50
251 داده پردازی رسپینا تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 50
250 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
249 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
248 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
247 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
246 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
245 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
244 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
243 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
242 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
241 شرکت ایران سولار تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 1
240 شرکت ایران سولار تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل هاب شبکه دانلود 1
239 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
238 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
237 شرکت ایران سولار دکل راک ODFو OCDF دانلود 1
236 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
235 شرکت ایران سولار تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیومایکروویو دانلود 1
234 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
233 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
232 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
231 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
230 شرکت ایران سولار تجهیزات آنتن آنتن سکتوری دانلود 1
229 شرکت ایران سولار تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل شبکه دانلود 1
228 شرکت ایران سولار تجهیزات شبکه تغذیه نیرو UPS دانلود 1
227 شرکت ایران سولار تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل تجهیزات سوئیچینگ دانلود 1
226 شرکت ایران سولار سایر سایر موارد دانلود 1
225 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تجهیزات آنتن آنتن سکتوری دانلود 2000
218 داده پردازی رسپینا تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 50
217 داده پردازی رسپینا تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 50
216 شرکت کیش سل پارس سایر سایر موارد دانلود 1000000
215 شرکت کیش سل پارس سایر سایر موارد دانلود 2
214 شرکت کیش سل پارس سایر سایر موارد دانلود 2
213 شرکت کیش سل پارس تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل سافت سوئیچ دانلود 4
212 شرکت کیش سل پارس تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل مدیا گیت وی دانلود 4
211 شرکت کیش سل پارس تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل IMS دانلود 1
210 انتقال داده های رهام داتک تجهیزات دیتا وشبکه های کامپیوتری مودم ADSL دانلود 400
209 انتقال داده های رهام داتک تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 10
208 انتقال داده های رهام داتک تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 30
207 انتقال داده های رهام داتک سایر سایر موارد دانلود 76
206 انتقال داده های رهام داتک سایر سایر موارد دانلود 2
205 انتقال داده های رهام داتک سایر سایر موارد دانلود 5
204 انتقال داده های رهام داتک سایر سایر موارد دانلود 3
203 افرانت سایر سایر موارد دانلود 1
202 افرانت سایر سایر موارد دانلود 10
201 افرانت سایر سایر موارد دانلود 5
200 افرانت سایر سایر موارد دانلود 10
199 افرانت تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل سوئیچ شبکه دانلود 3
198 افرانت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) تجهیزات FTTX دانلود 15
197 افرانت تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 4
196 افرانت تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل سوئیچ شبکه دانلود 6
195 افرانت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیو WiFi دانلود 160
194 افرانت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پیکتل دانلود 320
193 افرانت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیومایکروویو دانلود 10
192 افرانت تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 160
191 افرانت سایر میکرو داکت دانلود 100
190 افرانت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) DWDM دانلود 3
189 افرانت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پچکورد دانلود 400
188 افرانت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پچ پنل 10
187 انتقال داده های رهام داتک سایر سایر موارد دانلود 5
186 انتقال داده های رهام داتک سایر سایر موارد دانلود 15
185 انتقال داده های رهام داتک تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل شبکه دانلود 635
184 انتقال داده های رهام داتک سایر سایر موارد دانلود 18
183 انتقال داده های رهام داتک سایر سایر موارد دانلود 10
182 انتقال داده های رهام داتک سایر سایر موارد دانلود 3816
181 انتقال داده های رهام داتک تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل شبکه دانلود 197
180 انتقال داده های رهام داتک تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل شبکه دانلود 1000
179 انتقال داده های رهام داتک تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل شبکه دانلود 1000
178 انتقال داده های رهام داتک سایر ترمینال های MDF دانلود 53
177 افرانت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل فیبر نوری دانلود 100
176 داده پردازی رسپینا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) تجهیزات رادیویی 2G،3G ، 4G دانلود 70
175 داده پردازی رسپینا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) تجهیزات رادیویی 2G،3G ، 4G دانلود 70
174 داده پردازی رسپینا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) تجهیزات رادیویی 2G،3G ، 4G دانلود 20
173 داده پردازی رسپینا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) تجهیزات رادیویی 2G،3G ، 4G دانلود 20
172 داده پردازی رسپینا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) تجهیزات رادیویی 2G،3G ، 4G دانلود 50
171 داده پردازی رسپینا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) تجهیزات رادیویی 2G،3G ، 4G دانلود 50
170 داده پردازی رسپینا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) تجهیزات رادیویی 2G،3G ، 4G دانلود 50
169 داده پردازی تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) تجهیزات رادیویی 2G،3G ، 4G دانلود 200
168 داده پردازی رسپینا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) تجهیزات رادیویی 2G،3G ، 4G دانلود 50
167 داده پردازی رسپینا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) تجهیزات رادیویی 2G،3G ، 4G دانلود 50
166 ارتباطات مبین نت تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 40
165 ارتباطات مبین نت تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 40
164 ارتباطات مبین نت تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 40
163 ارتباطات مبین نت تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 40
162 داده پردازی رسپینا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیومایکروویو دانلود 600
161 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 20
160 فناپ تلکام تجهیزات شبکه تغذیه نیرو UPS دانلود 1
159 فناپ تلکام تجهیزات دیتا وشبکه های کامپیوتری مودم ADSL دانلود 1
156 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیومایکروویو دانلود 160
155 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیومایکروویو دانلود 160
154 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 20
153 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیومایکروویو دانلود 160
152 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 20
151 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 240
150 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پچکورد دانلود 500
149 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پچکورد دانلود 500
148 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل شبکه دانلود 15400
147 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل شبکه دانلود 15400
146 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل شبکه دانلود 15400
145 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 1000
144 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 1000
143 شرکت ارتباطات سیار ایران سایر سایر موارد دانلود 24347
142 شرکت ارتباطات سیار ایران سایر سایر موارد دانلود 116926
141 شرکت ارتباطات سیار ایران سایر سایر موارد دانلود 64014
140 شرکت ارتباطات سیار ایران سایر سایر موارد دانلود 12168
139 شرکت ارتباطات سیار ایران سایر سایر موارد دانلود 44360
138 شرکت ارتباطات سیار ایران سایر سایر موارد دانلود 2930604
137 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تجهیزات آنتن آنتن سکتوری دانلود 1000
136 شرکت خدمات انفورماتیک سایر سایر موارد دانلود 2
135 فناپ تلکام تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پچ پنل دانلود 20
134 شرکت خدمات انفورماتیک سایر کانکتور دانلود 20
133 َرکت خدمات انفورماتیک سایر کانکتور دانلود 200
132 شرکت خدمات انفوورماتیک سایر کانکتور دانلود 40
131 فناپ تلکام دکل دکل خود ایستا دانلود 2
129 ارتباطات مبین نت سایر ماژول دانلود 150
128 ارتباطات مبین نت سایر سایر موارد دانلود 150
127 ارتباطات مبین نت سایر سایر موارد دانلود 450
126 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل سوئیچ شبکه دانلود 150
125 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) SDHرادیو مایکروویو دانلود 188
124 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیو مایکروویو IP هیبریدی دانلود 280
123 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) SDHرادیو مایکروویو دانلود 112
122 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیو مایکروویو IP هیبریدی دانلود 22
121 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیومایکروویو دانلود 9
120 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیومایکروویو دانلود 4
119 ارتباطات مبین نت تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 4
118 ارتباطات مبین نت تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 400
117 ارتباطات مبین نت تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیومایکروویو دانلود 660
116 ارتباطات مبین نت سایر سایر موارد دانلود 70000
115 داده پردازی رسپینا تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل سوئیچ شبکه دانلود 40
114 شرکت حلماگسترخاورمیانه سایر کانکتور دانلود 20 ارتباط برقرار شد.
113 شرکت حلماگسترخاورمیانه سایر کانکتور دانلود 10 ارتباط برقرار شد.
112 شرکت حلماگسترخاورمیانه سایر کانکتور دانلود 100 ارتباط برقرار شد.
111 شرکت حلماگسترخاورمیانه سایر مفصل فیبر نوری دانلود 10 ارتباط برقرار شد.
110 شرکت حلماگسترخاورمیانه سایر ترمینال های MDF دانلود 30 ارتباط برقرار شد.
109 شرکت حلماگسترخاورمیانه سایر ترمینال های MDF دانلود 10 ارتباط برقرار شد.
108 شرکت حلماگسترخاورمیانه سایر انواع فیوز دانلود 5 ارتباط برقرار شد.
107 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات دیتا وشبکه های کامپیوتری مودم ADSL دانلود 25 ارتباط برقرار شد.
106 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل شبکه دانلود 305 ارتباط برقرار شد.
103 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پچکورد دانلود ارتباط برقرار شد.5
102 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پچکورد دانلود 10 ارتباط برقرار شد.
101 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پچکورد دانلود 10 ارتباط برقرار شد.
100 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پچ پنل دانلود 2 ارتباط برقرار شد.
99 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پیکتل دانلود 10 ارتباط برقرار شد.
98 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پیکتل دانلود 10 ارتباط برقرار شد.
97 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل مسی دانلود 2000 ارتباط برقرار شد.
96 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل سوئیچ شبکه دانلود 1 ارتباط برقرار شد.
95 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 5 ارتباط برقرار شد.
94 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه تغذیه نیرو رکتیفایر دانلود 1 ارتباط برقرار شد.
93 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه تغذیه نیرو UPS دانلود 2 ارتباط برقرار شد.
92 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه تغذیه نیرو باتری دانلود 12 ارتباط برقرار شد.
91 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 1200
90 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 300
89 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تجهیزات شبکه تغذیه نیرو رکتیفایر دانلود 400
88 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تجهیزات شبکه تغذیه نیرو رکتیفایر دانلود 600
87 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تجهیزات شبکه تغذیه نیرو باتری دانلود 800
86 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تجهیزات شبکه تغذیه نیرو باتری دانلود 600
85 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تجهیزات شبکه تغذیه نیرو باتری دانلود 7200
84 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تجهیزات شبکه تغذیه نیرو باتری دانلود 5400
83 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 570000
82 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 1000
81 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 800
80 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل مسی دانلود 50000
79 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل مسی دانلود 40000
78 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 1000
77 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 800
76 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 5000
75 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 50000
74 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 300000
73 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 570000
72 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 60000
71 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر جامپر دانلود 30000
70 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 10000
69 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر جامپر دانلود 2500
68 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر کانکتور دانلود 10000
67 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 1100
66 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 900
65 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 50
64 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 50
63 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 100
62 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 1000
61 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر سایر موارد دانلود 800
60 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 2500
59 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تجهیزات آنتن آنتن سکتوری دانلود 500
58 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تجهیزات آنتن آنتن سکتوری دانلود 6350
57 َشرکت خدمات انفورماتیک سایر سایر موارد دانلود 4
56 َشرکت خدمات انفورماتیک تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 50
55 شرکت خدمات انفورماتیک سایر سایر موارد دانلود 500
54 شرکت خدمات انفورماتیک سایر سایر موارد دانلود 1
53 شرکت خدمات انفورماتیک سایر سایر موارد دانلود 10
2 شرکت خدمات انفورماتیک سایر سایر موارد دانلود 500
51 شرکت خدمات انفورماتیک سایر سایر موارد دانلود 500
49 نگین ارتباطات آوا تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل تجهیزات سوئیچینگ دانلود 42
47 شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل فیبر نوری دانلود 2
46 گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیو WiFi دانلود 100 ارتباط برقرار شد.
45 گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل سایر انواع فیوز دانلود 3 ارتباط برقرار شد.
44 گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پچ پنل دانلود 30 ارتباط برقرار شد.
43 گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل سایر سایر موارد دانلود 50 ارتباط برقرار شد.
40 گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 5 ارتباط برقرار شد.
39 گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل تجهیزات سوئیچینگ دانلود 5 ارتباط برقرار شد.
38 گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیومایکروویو دانلود 1000 ارتباط برقرار شد.
37 گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل تجهیزات آنتن آنتن سکتوری دانلود 260 ارتباط برقرار شد.
36 گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل تجهیزات شبکه تغذیه نیرو UPS دانلود 100 ارتباط برقرار شد.
35 گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل سایر ترمینال های MDF دانلود 200 ارتباط برقرار شد.
34 گروه فناری ارتباطات و اطلاعات شاتل تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل سوئیچ شبکه دانلود 400 ارتباط برقرار شد.
30 گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل تجهیزات شبکه تغذیه نیرو رکتیفایر دانلود 150 ارتباط برقرار شد.
29 گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل سایر سایر موارد دانلود 150 ارتباط برقرار شد.
28 گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل دکل دکل مهاری دانلود 10 ارتباط برقرار شد.
27 شرکت حلماگسترخاورمیانه تجهیزات شبکه تغذیه نیرو باتری دانلود 12 ارتباط برقرار شد.
26 شرکت انتقال داده های نداگستر صبا تجهیزات شبکه تغذیه نیرو UPS دانلود 1
25 شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا تجهیزات شبکه تغذیه نیرو باتری دانلود 10
24 شرکت انتقال داده های نداگستر صبا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پچ پنل دانلود 2
23 شرکت انتقال داده های نداگستر صبا تجهیزات شبکه تغذیه نیرو رکتیفایر دانلود 1
22 شرکت انتقال داده های نداگستر صبا تجهیزات شبکه تغذیه نیرو رکتیفایر دانلود 1
21 شرکت انتقال داده های نداگستر صبا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل مسی دانلود 1000
20 شرکت انتقال داده های نداگستر صبا تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل مسی دانلود 3000
19 شرکت انتقال دادهای نداگستر صبا دکل دکل مهاری دانلود 2
18 داده گستر عصر نوین تجهیزات شبکه تغذیه نیرو UPS دانلود 5
17 داده گستر عصر نوین تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل مسی دانلود 20000
16 داده گستر عصر نوین تجهیزات شبکه تغذیه نیرو باتری دانلود 100
15 داده گستر عصر نوین تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پیکتل دانلود 200
14 داده گستر عصر نوین تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 20
13 داده گستر عصر نوین تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 100
12 داده گستر عصر نوین تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) رادیومایکروویو دانلود 10
11 داده گستر عصر نوین تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 20
10 داده گستر عصر نوین تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 20
9 داده گستر عصر نوین تجهیزات آنتن آنتن غیر سکتوری دانلود 20
8 داده گستر عصر نوین تجهیزات شبکه سوئیچ ثابت و موبایل روتر دانلود 100
7 انتقال داده های آسیاتک تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) پچکورد دانلود 150
6 انتقال داده های آسیاتک تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل شبکه دانلود 50
5 انتقال داده های آسیاتک تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل شبکه دانلود 100
4 انتقال داده های آسیاتک تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل شبکه دانلود 200
3 انتقال داده های آسیاتک تجهیزات شبکه تغذیه نیرو UPS دانلود 1
2 انتقال داده های آسیاتک تجهیزات شبکه تغذیه نیرو باتری دانلود 20
1 شرکت انتقال داده های آسیاتک تجهیزات شبکه انتقال(رادیو، فیبر، کابل) کابل فیبر نوری دانلود 1

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *