آنتن 65 درجه XXPOLE PANEL کاتراین – DBI 14.5/17

آنتن 65 درجه XXPOLE PANEL کاتراین - DBI 14.5/17