JA-01

جامپر با کانکتورهای 7/16 نری چپقی و راسته FCCC