4.3-7-16

جامپر چپقی 4G با کانکتورهای 4.3 و 7/16 چپقی