4.3-10-جامپر

جامپر یه سر 7/16 چپقی و یه سر 4.3/10 راسته