4.3-10-جامپر 4G

جامپر 4G با کانکتورهای 4.3/10 و 7/16 چپقی