12

ظرفیت سالیانه تولید در یک شیفت

ظرفیت سالیانه تولید در یک شیفت