MCI-Standard-90

رتبه A از شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

رتبه A از شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)