اصول و ارزش های حاکم بر سند راهبردی

اصول و ارزش های حاکم بر سند راهبردی

ارزشها، اصلی ترین منبع اخلاق به شمار می آیند و در واقع اخلاق، به اجرا درآوردن ارزشهاست. ارزش، باوری جاری است که باعث می شود سبک خاص رفتاری چه از سوی افراد و چه از سوی جامعه نسبت به سبک رفتاری معکوس و متضاد آن، ترجیح داده شود.
آنچه که ما باورها و ارزش های اساسی و کارکردی خود میدانیم خود باوری، رعایت انصاف و عدالت است. مشتری مداری محور کلیه فعالیت ها و یکی از بنیانی ترین اصول حاکم بر فعالیت های شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار محسوب می شود.
ما به بهبود مستمر کیفیت خدمات برای افزایش رضایت مندی کلیه خریداران و مصرف کنندگان اعتقاد داریم. ما در شرکت کارت اعتبار فارس بر این باوریم که برای ارایه بهینه خدمات نیازمند بهره گیری از آخرین فناوری های روز هستیم. تقویت خلاقیت و نوآوری در این صنعت، باور به وجود کیفیت در کنار صداقت و شفافیت، ارزش قایل بودن و تلاش جهت ایجاد فضایی رقابتی، سالم و سازنده میان شرکتهای همکار و رقیب از جمله دیگر باورها و ارزشهای ما هستند.
کارت اعتبار فارس، موثر بودن برای جامعه و کمک به رشد و توسعه کشور را همواره مورد توجه قرار داده و از اصلی ترین ارزش ها و باورهای خود به شمار می آورد.
ارزشمندترین سرمایه شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس، کارکنان آن می باشند، لذا بر این اساس ارتقاء سطح علمی، تخصصی، مادی و معنوی و تقویت مشارکت جویی آنان در جهت استفاده از این سرمایه عظیم فکری نیز از اولویت ها و ارزشهای ما است. به بیان دیگر اصول ارزشهای ما عبارتند از: تأمین نیاز خریداران و مصرف کنندگان، پاسخ گویی به نیازهای مادی و معنوی کارکنان، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای درکشور، ایجاد برندهای رقابتی، رعایت اصل رشد خلاقیت و نوآوری، اعتقاد به بهبود کیفیت مستمر و فراگیر، اعتقاد به ایجاد کارایی و اثربخشی و در نتیجه دسترسی به بهره وری، باور به روابط بر پایه اعتماد میان ذینفعان، ایجاد بستری مناسب جهت بروز کارآفرینی، تأمین نیازهای مادی و معنوی ذی نفعان صنعت.