آمار نیروی انسانی

گزارش وضعيت نيروي انساني شركت فني مهندسي كارت اعتبار فارس

 

1-    بر اساس نيروهاي فني و غير فني 
2-    بر اساس مدارك تحصيلي نيرو
3-    بر اساس تعداد نفرات دفتر تهران و شيراز
4-    بر اساس سمت افراد طبق چارت سازماني

 

نمودار شماره 1- نشان دهنده درصد كل پرسنل فني (70%) به پرسنل غير فني (30%)

* به نسبت سال گذشته 5% افزایش پرسنل فنی و 5% کاهش پرسنل غیر فنی بوده است.


نمودار شماره 2- تقسيم بندي پرسنل شركت بر اساس مدرك تحصيلي
ديپلم (30%)، كارداني (13%)، كارشناسي (48%)، كارشناسي ارشد (9%)

 


نمودار شماره3- تعداد پرسنل دفتر تهران (7%) وتعداد پرسنل دفتر شيراز (93%)

 


نمودار شماره 4- تقسيم بندي پرسنل شركت بر اساس سمت
مديريت عالي (1%)؛ مديريت مياني 1 (4%)، سرپرستی (13%)، پرسنل (81%)