آمار نیروی انسانی

گزارش وضعیت نیروی انسانی شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس

 

۱-    بر اساس نیروهای فنی و غیر فنی 
۲-    بر اساس مدارک تحصیلی نیرو
۳-    بر اساس تعداد نفرات دفتر تهران و شیراز
۴-    بر اساس سمت افراد طبق چارت سازمانی

 

نمودار شماره ۱- نشان دهنده درصد کل پرسنل فنی (۷۰%) به پرسنل غیر فنی (۳۰%)

* به نسبت سال گذشته ۵% افزایش پرسنل فنی و ۵% کاهش پرسنل غیر فنی بوده است.


نمودار شماره ۲- تقسیم بندی پرسنل شرکت بر اساس مدرک تحصیلی
دیپلم (۳۰%)، کاردانی (۱۳%)، کارشناسی (۴۸%)، کارشناسی ارشد (۹%)

 


نمودار شماره۳- تعداد پرسنل دفتر تهران (۷%) وتعداد پرسنل دفتر شیراز (۹۳%)

 


نمودار شماره ۴- تقسیم بندی پرسنل شرکت بر اساس سمت
مدیریت عالی (۱%)؛ مدیریت میانی ۱ (۴%)، سرپرستی (۱۳%)، پرسنل (۸۱%)