آمار نیروی انسانی

گزارش وضعیت نیروی انسانی شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس

 

1-    بر اساس نیروهای فنی و غیر فنی 
2-    بر اساس مدارک تحصیلی نیرو
3-    بر اساس تعداد نفرات دفتر تهران و شیراز
4-    بر اساس سمت افراد طبق چارت سازمانی

 

نمودار شماره 1- نشان دهنده درصد کل پرسنل فنی (70%) به پرسنل غیر فنی (30%)

* به نسبت سال گذشته 5% افزایش پرسنل فنی و 5% کاهش پرسنل غیر فنی بوده است.


نمودار شماره 2- تقسیم بندی پرسنل شرکت بر اساس مدرک تحصیلی
دیپلم (30%)، کاردانی (13%)، کارشناسی (48%)، کارشناسی ارشد (9%)

 


نمودار شماره3- تعداد پرسنل دفتر تهران (7%) وتعداد پرسنل دفتر شیراز (93%)

 


نمودار شماره 4- تقسیم بندی پرسنل شرکت بر اساس سمت
مدیریت عالی (1%)؛ مدیریت میانی 1 (4%)، سرپرستی (13%)، پرسنل (81%)