جهت مشاوره فنی و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

(مدیر بازرگانی) 09128436521

37742627 - 071 (داخلی 1)

37742628 - 071 (داخلی 1)

SKU: FCCC-LD-65 Category:

ﮐوﻟﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ CLU

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎ

Clu ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻃﺮی ﻫﺎی ﻣﺤﻔﻈﻪ BBUاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﻟﺮ اﮐﺘﯿﻮ(ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم)

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮐﺘﯿﻮ ﮐﻮﻟﺮ از ﻣﺎژول ﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮ-اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻮای داﺧﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ دﺳﺘﮕﺎه از ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ دﻣﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻃﺮی ﻫﺎ را در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎی اﺗﺎق (20 –30)ﻫﻤﻮار ﻧﮕﺎه دارد.

• ﺳﯿﺴﺘﻢ، دﻣﺎی ﻣﺤﻔﻈﻪ ی ﺑﺎﻃﺮی را ﺑﯿﻦ(20 –30)در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻮم دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﺘﺮ از 50ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ.
• ﺳﯿﺴﺘﻢ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﻃﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی 26 ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﻃﺮی ﮐﻤﺘﺮ از22
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮد.

BPD1041005/2

مشخصات کلی
General specifications
ﻣﺎﮐﺰﯾﻣم درﺟﻪ ﺣﺮارت 50
وﻟﺘﺎژ ورودی
-48V
ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻓﻦ 20W
ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻰ ﮐوﻟﺮ 360W
ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻰﻫﯿﺘﺮ 240W
وﻟﺘﺎژ ﻣﺎژول ﺗﺮﻣﻮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ 14.4V-16.4V
ﺗﻮان ﻣﺎژول ﺗﺮﻣﻮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ 50W-57W
ﺟﺮﯾان ﻣﺎژول ﺗﺮﻣﻮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ 6.4A
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺎژول ﺗﺮﻣﻮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ 25-50
اﺑﻌﺎد ﻣﺎژول ﺗﺮﻣﻮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ 40mm*40mm

 

 

 

 

 

از طریق شماره های تماس یا فرم ذیل می توانید با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

دفتر شیراز :

موبایل:

(مدیر بازرگانی) 09128436521

تلفن تماس:
37742627 – 071 (داخلی 1) 

37742628 – 071 (داخلی 1)

فکس:

37742169 – 071 (داخلی 9)


دفتر تهران :

موبایل:

09214084389 

تلفن تماس:

88600818 – 021 (داخلی 205)

فکس:

88600818 – 021 (داخلی 5)


      Leave a Reply

      نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      RELATED PRODUCTS