ابعاد کانکتور SMB (1.5) چپقی مادگی

03

ابعاد کانکتور SMB (2.5) مستقیم مادگی