نوار عایق | شرکت فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس

نوار قیری 5 سانتیمتری FCCC