اخبار کارت اعتبار فارس

08شهریور 1396

بازدید مسئولین همراه اول از شرکت فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس مسئولین مخابرات ایران در بازدید مورخه 19-4-1396 به بررسی مشخصات فنی جپمرهای 3G و 4G و نیز امکانات تولیدی و آزمایشگاه کارت اعتبار فارس پرداختند.

08شهریور 1396

بازدید مسئولین مخابرات ایران از شرکت فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس مسئولین مخابرات ایران در بازدید مورخه 3-3-1396 به بررسی مشخصات فنی راک های نوری و نیز امکانات تولیدی و آزمایشگاه کارت اعتبار فارس پرداختند.