All posts by: کارت اعتبار فارس

About کارت اعتبار فارس

PIM چیست؟ کلمه PIM مخفف Passive InterModulation است . PIM به معنای به حضور ناخواسته هارمونیکهای دو سیگنال ارسالی فرستنده (در باند downlink) در باند فرکانسی گیرنده حساس (باند uplink) گفته می شود. اگر سطوح بالایی از PIM در مسیر گیرنده وارد شود، عملکرد سیستم کاهش می یابد. عملکرد سیستم را می توان با به […]